Obchodní podmínky

Úvod Obchodní podmínky

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

 

1 Základní ustanovení všeobecných obchodních podmínek

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jako obchodní podmínky) se vztahují na všechny obchodní případy realizované prodejcem v rámci internetového obchodu http://shop.vrl.cz, včetně veškerých v této souvislosti poskytovaných služeb.

 

Od těchto obchodních podmínek se lze v jednotlivých případech odchýlit pouze na základě písemné dohody prodávajícího a kupujícího.

 

Obchodní podmínky jsou závazné pro zákazníka od okamžiku, kdy vstoupí do právního vztahu s prodávajícím, tedy od okamžiku, kdy prodávající kupujícímu potvrdí (e-mailem nebo faxem) přijetí jeho objednávky.

 

 

Provozovatel internetového obchodu a prodávající zboží:


VRL Praha a.s.
Ke Kablu 378/24
102 00 Praha 10

 

IČO: 45272905, DIČ: CZ45272905

 

Tel.:

+420 272 702 325

+420 272 701 560 (obchodní úsek)
+420 725 666 510 (podniková prodejna)

 

Fax:

+420 272 702 818

 

E-mail:

recepce@vrl.cz

sales@vrl.cz
prodejna@vrl.cz

 

 

2 Práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího


Vytvořením objednávky ze strany kupujícího v internetovém obchodě shop.vrl.cz vzniká mezi prodávajícím a kupujícím obchodní vztah dle ustanovení §1731 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějsích předpisů a řídí se těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

 

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží na základě internetové objednávky kupujícího. Pokud nejsou ve smlouvě dohodnuty zvláštní podmínky, je prodávající povinen dodat zboží v provedení odpovídajícím příslušným normám. Zboží je dodáváno v obalu, vhodném pro dohodnutý druh zboží a pro dohodnuté dopravní podmínky tak, aby se zabránilo poškození zboží během přepravy do sjednaného místa určení.

 

Kupující se zavazuje objednané zboží odebrat a za dodané zboží zaplatit kupní cenu, sjednanou dle odstavce 3 a 4 a 5 těchto obchodních podmínek.

 

Každá objednávka musí obsahovat identifikační údaje kupujícího (jméno a příjmení, bydliště, popřípadě název a adresu sídla, IČ, DIČ v případě plátce DPH a adresu, kam má být dodávka realizována, pokud je rozdílná od adresy kupujícího), údaje o kontaktní osobě, včetně uvedení telefonního čísla, faxu a e-mailové adresy.

 

Za chyby v dodávkách, vzniklé z důvodu chybných nebo neúplných identifikačních údajů, nese zodpovědnost kupující.

 

Prodávající může z určitých důvodů odmítnout registraci nově příchozího kupujícího (vícenásobná registrace jednoho kupujícího, apod.).


Po zpracování objednávky zašle prodávající v co nejkratší době e-mailem, popř. faxem kupujícímu potvrzení objednávky, ve kterém upřesní termín dodání, platební a dodací podmínky.

 

Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena pouze v položkách, na kterých se obě strany bez rozporu dohodly.

 

3 Cena zboží

 

Ceny dodávaných produktů jsou platné k datu vystavení objednávky a rozumí se EXW (INCOTERMS 2010) VRL Praha a.s. - Podniková prodejna, Ke Kablu 378/24, 102 00 Praha (dále podniková prodejna). Dopravní a pojišťovací náklady a jiné poplatky jdou k tíži kupujícího. Ceny jsou uváděny v Kč, není-li dohodnuto jinak, a bez DPH. Ke každé ceně je připočítána DPH dle aktuálně platné sazby.

 

4 Způsob úhrady


Cenu za objednané zboží lze uhradit několika způsoby v závislosti na zvoleném způsobu dopravy a převzetí zboží:

 

Dobírkou - platba bude uhrazena přepravci při převzetí zboží.

Bankovním převodem - na účet prodávajícího s předem stanovenou splatností faktur.

V hotovosti – při osobním odběru zboží na podnikové prodejně.

 

Faktury (daňové doklady) jsou splatné do 14 dnů od data jejich vystavení, pokud není dohodnuto jinak.

 

Dnem zaplacení je den přijmutí hotovosti nebo den připsání platby na účet prodávajícího. Při opoždění platby je prodávající oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení.

 

Pokud je kupující ve zpoždění s placením, má prodávající právo zadržet dosud nesplněné dodávky ze všech kupních smluv s kupujícím, aniž to znamená porušení smlouvy nebo právo na odstoupení od ní.

 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


5 Doprava, převzetí zboží a splnění objednávky


Náklady spojené s doručením zboží zákazníkovi účtuje prodávající zvlášť. Dopravce a trasu přepravy určuje prodávající.

 

Standardní zásilky jsou zasílány prostřednictvím České pošty (Balík do ruky), popřípadě přepravní službou PPL s.r.o. Přepravu zásilek o vyšší hmotnosti (nad 31,5 kg) je nutné dohodnout s prodávajícím před odesláním zboží.

 

Výše přepravného je stanovena s ohledem na druh dopravy a hmotnost zásilky podle aktuálně platného ceníku na stránkách společnosti PPL s.r.o. V případě doručení prostřednictvím České pošty je zákazníkovi za účtováno přepravné ve výši 120 Kč bez DPH.

 

V případě volby osobního odběru je možné si zásilku nechat vyzvednout i vlastním kurýrem, příp. třetí osobu na adrese podnikové prodejny. V tomto případě veškeré náklady a rizika přepravy nese kupující.

 

Objednávka je ze strany prodávajícího splněna dnem převzetí zboží kupujícím.

 

6 Vlastnické právo a jeho přechod


Vlastnické právo na dodané zboží přechází z prodávajícího na kupujícího dnem připsání fakturované částky v plné výši na účet prodávajícího nebo dnem přijmutí hotovosti.

 

Kupující je oprávněn prodat zboží, jehož vlastníkem je prodávající podle prvního odstavce, třetí osobě. Nemůže tak ale učinit, pokud se nachází ve zpoždění s plněním svých závazku vůči prodávajícímu. Kupující nemůže zboží zastavit nebo tímto zbožím poskytnout jakékoliv ručení třetím osobám.


7 Záruka


Kupující je povinen si dodané zboží při převzetí důkladně prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat  prodávajícího o zjištěných vadách. Na pozdější reklamace ohledně druhu, množství nebo poškození zboží při dopravě nemusí být brán zřetel.

 

Převzetím zboží se rozumí jeho převzetí od prodávajícího, držitele poštovní licence či smluvního přepravce. Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem dodacího (přepravního) listu či jiného příslušného dokumentu.

 

Svým podpisem zároveň stvrzuje, že zboží bylo dodáno v pořádku. Má-li zboží jakékoli zjevné vady v okamžiku převzetí nebo nesouhlasí-li druh zboží nebo jeho množství, je nutné tyto skutečnosti poznamenat na dodacím (přepravním) listě či jiném příslušném dokumentu. Je-li zboží poškozené, může kupující převzetí odmítnout.

 

Prodávající poskytuje zákazníkovi na své zboží záruku po dobu 24 měsíců ode dne prodeje zboží. Zboží uznané prodávajícím jako vadné, bude zákazníkovi oproti vrácení příslušného zboží dobropisováno nebo bezplatně nahrazeno, a to v takovém provedení, jaké bylo dohodnuto v kupní smlouvě.

 

Záruka na zboží zaniká:


pokud bylo zboží poškozeno v důsledku havárie zařízení, kterého součástí toto zboží bylo, a havárie nebyla způsobena prokazatelnou vadou zboží
pokud byly na zboží provedeny zásahy, úpravy popř. opravy bez souhlasu prodávajícího
pokud bylo zboží použito pro jiné účely, kterým zboží nevyhovuje svými technickými parametry, bylo nadměrně zatěžováno, bylo užíváno v nevhodných
provozních podmínkách apod.
pokud došlo k poškození zboží z důvodu nesprávné nebo neodborné montáže
nedodržením všeobecně platných zásad a postupů pro daný druh práce
pokud došlo k poškození zboží nesprávnou manipulací nebo skladováním
pokud k vadám došlo v důsledku jiných okolností mimo procesy spadající pod kontrolu společnosti

 

8 Platnost kupní smlouvy


Kupní smlouva platí do doby splnění objednávky.

 

Prodávající může odstoupit od smlouvy, jestliže je kupující v prodlení se zaplacením faktur nebo jestliže neodebere zboží, které je zasláno na dobírku.

 

Kupující je oprávněn bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce od smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy dle tohoto ustanovení v případech uvedených v příslušných ustanoveních občanského zákoníku.

 

Odstoupí-li kupující od smlouvy dle odst. výše, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, vše, co mu bylo plněno.

 

Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, vrátí kupujícímu všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.


Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.


9 Okolnosti vylučující odpovědnost


V případě, že dojde k událostem, které nelze v době podpisu kupní smlouvy předvídat a které způsobí prodávajícímu překážku v plnění jeho smluvní povinnosti, je prodávající oprávněn posunout lhůtu plnění o dobu, po kterou tato překážka trvala a o přiměřenou dobu potřebnou k rozběhu své normální činnosti.


Okolnosti vylučující odpovědnost představují události, které prodávající při péči, kterou je po něm možno požadovat, nemůže odvrátit jako např. válka, povstání, nepokoje, stávky, dále obchodní, měnové, politické, příp. jiné opatření úřadu, dále přírodní události jako požár, povodeň, zemětřesení a podobné události vyšší moci, které naruší plnění smluvních povinností prodávajícího. V těchto případech je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy, aniž je kupujícímu povinen poskytnout náhradu škody.

 

Kupující může požadovat od prodávajícího vyjádření, zda od smlouvy odstoupí, nebo zda bude plnit v přiměřené náhradní dodací lhůtě. Pokud se prodávající nevyjádří, má kupující právo odstoupit od smlouvy. Dílčí plnění, které bylo do té doby uskutečněno, nemůže kupující odmítnout


10 Závěrečná ustanovení

 

Ostatní ujednání, jež nejsou uvedená v těchto podmínkách, se řídí občanským zákoníkem ČR.

 

Spory, které by mohly vzniknout mezi stranami při plnění smluvních povinností, budou stranami řešeny přátelskou cestou. Pokud by přesto nedošlo dohodou k odstranění sporu, je ujednáno, že v případě sporu je příslušný pro jeho rozhodnuti obchodní soud sídla prodávajícího.

 

Pro právní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní je rozhodný česky právní řád.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 27.06.2019.

 

 

 

 

 

Copyright 2016 - 2024 © shop.vrl.cz